สำหรับผู้เขียน

ISSN 2697-519X (online)
ISSN 1906-2192 (print)   

การสมัครสมาชิก

การส่งบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน  (Author guidelines) 

เอกสารอ้างอิงรูปแบบ APA. (6th ed.)                                                                   

การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน (Thai Romanization)

ตัวแบบ บทความวิชาการ  
ตัวแบบ บทความวิจัย   

Home | About | Announcements | Current | Archives | Process | Online Submissions | Publication ethics | For Authors

@2019 Journal of Rattana Bundit University
ISSN 2697-519X (online)
ISSN 1906-2192 (print)
306 Ladproa 107 KhlongChan, BangKapi, Bangkok 10240,Thailand
Tel. 662 375 4480 Fax: 662 375 4489 E-mail: journalofrbac@gmail.com