Home th

ISSN 2697-519X (online)
ISSN 1906-2192 (print)   

JRBAC 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต: JRBAC เป็นวารสารที่ปิดกั้นการตรวจสอบบทความระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เขียนแบบสองทาง สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เป็นฉบับพิมพ์ภายใต้ชื่อ วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และจัดทำวารสารออนไลน์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม มุ่งเน้นการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี โลจิสติกส์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ISSN 2697-519X (online)
ISSN 1906-2192  (print)

กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน  เผยแพร่ปีละ  2  ฉบับ
ฉบับที่ 1  มกราคม  –  มิถุนายน
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้จัดพิมพ์และสถานที่พิมพ์
สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

สารบัญ

A simple but unanswered question of why Thai students lack practical English communicative skills
คำถามธรรมดาที่ยังคงไร้คำตอบว่าทำไมเด็กไทยยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Manachai Inkaew
มานะชัย อินทร์แก้ว
1-10
PDF 

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
Problems on income taxation from non-residents online sellers of Thailand
ปิยนันท์ ศรีทองทิม
Piyanan Srithongtim
11-23
PDF  ภาษาไทย

ประสบการณ์ปฏิบัติของการให้คำปรึกษาในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง: กระบวนการและการสะท้อนคิด
The practical experience of consulting in school quality improvement program: Process and reflection
กุญชรี ค้าขาย
Kuncharee Kakhai
24-38
PDF  ภาษาไทย

The attitudes of teachers of rural areas towards the state of learning materials, school curriculum, simulation software, and argument-based inquiry activity to enhance middle school students’ scientific reasoning ability
ทัศนคติของครูในเขตชนบทที่มีต่อสภาพของสื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา ซอฟต์แวร์สถานการณ์จำลอง และกิจกรรมการสืบสอบที่ใช้การโต้แย้งเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Jettnipith Thantong Jaitip Na-Songkhla and Pornsook Tantrarungroj
เจตนิพิฐ แท่นทอง ใจทิพย์ ณ สงขลา และ พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
39-53
PDF

แนวทางการพัฒนาแบบฝึกหัดการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Guideline for the development of basic acting exercise for learner in the 21st century
สุรินทร์ เมทะนี
Surin Medhanee
54-67
PDF  ภาษาไทย

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความสามารถทางดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี
The factor analysis of digital capability of teachers and education personnel in Saraburi Province
ศศิวิมล ม่วงกล่ำ และ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
Sasivimol Maungklam and Tongluck Boontham
68-85
PDF  ภาษาไทย

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชนของเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
Causal factors affecting the development of community product standards for the new generation of agricultural network in 7 upper southern provinces
พัฐชญามาศ อุดหนุน ,อุทิศ เสือแก้ว ,ชลดา มนัสทรง ,พัชรี สุวรรณรินทร์ และ อรุณี เทพเจริญ
Patchayamas Audnoon ,Utid Suakaew ,Chonlada Manassong ,Patcharee Suwannarin and Arunee Thepjaroen
68-85
PDF  ภาษาไทย


วารสารฉบับเต็ม

Home | About | Announcements | Current | Archives | Process | Online Submissions | Publication ethics | For Authors

@2019 Journal of Rattana Bundit University
ISSN 2697-519X (online)
ISSN 1906-2192 (print)
306 Ladproa 107 KhlongChan, BangKapi, Bangkok 10240,Thailand
Tel. 662 375 4480 Fax: 662 375 4489 E-mail: journalofrbac@gmail.com